ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง 

 

15 ส.ค. 60

...

0 0 6
2.

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 

15 ส.ค. 60

...

0 0 148
3.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

15 ส.ค. 60

...

0 0 2
4.

ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ

 

15 ส.ค.60

...

0 0 9
5.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 58
6.

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 9
7.

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Data Mining Using RapidMiner Studio7"

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 7
8.

ขอยกเลิกและขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาฯ ประจำปี 2560

 

31 ก.ค. 60

...

0 0 66
9.

แจ้งตอบรับนักวิจัยที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9

 

26 ก.ค. 60

...

0 0 17
10.

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี "

 

25 ก.ค. 60

...

0 0 5
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แบบฟอร์มขยายระยะเวลางานวิจัย(แผ่นดิน/รายได้) ปี 2560 


16 ส.ค. 60

...

0 0 8
2.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 


8 ส.ค. 60

...

0 0 9
3. เอกสารคำเสนอของานวิจัยปี 62 ผลประโยชน์(ปรับปรุง) 

8 ส.ค. 60

...

0 0 3
4.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 41
5.

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 5
6.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 43
7. แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

20 เม.ย. 2559

...

0 0 2
8.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 30
9.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 50
10.

แจ้งให้คณะกรรมการจัดการความรู้นำองค์ความรู้ไปใช้และรายงานผล


25 มี.ค. 2559

...

0 0 78
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ 

 

7 ส.ค. 60

...

0 0 8
2.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 237
3.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 38
4.

กรอกรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บท

 

28 เม.ย. 60

...

0 0 13
5.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 

11 เม.ย. 60

...

0 0 38
6.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 108
7.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 121
8.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 93
9.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 1025
10.

Download BUSIT Template PowerPoint สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ

 

7 ส.ค. 2558

...

0 0 223
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0