ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โครงการย่อยที่ 1 โครงการกีฬาพัฒนานักศึกษา

 

230มี.ค. 60

...

0 0 5
2.

ขอแจ้งการสอนชดเชยในวันหยุดราชการและวันจัดกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจฯ (เพิ่มเติม)

 

22 มี.ค. 60

...

0 0 13
3.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและปรับรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน

 

12 มี.ค. 60

...

0 0 9
4.

แจ้งการเรียนการสอนในวันจัดกิจกรรม

 

12 มี.ค. 60

...

0 0 11
5.

เชิญร่วมประชุมวิชาการและล่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

9 มี.ค. 60

...

0 0 8
6.

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสาร Asia usiness and Economics Journal : ABEJ

 

9 มี.ค. 60

...

0 0 10
7.

ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวรสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

9 มี.ค. 60

...

0 0 1
8.

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ

 

9 มี.ค. 60

...

0 0 3
9.

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0

 

9 มี.ค. 60

...

0 0 4
10.

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ 

 

9 มี.ค 60

...

0 0 2
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 7
2.

รายงานแผนการดำเนินงารโครงการ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 4
3.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 26
4.

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


16 ธ.ค. 2559

...

0 0 40
5.

แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ


20 เม.ย. 2559

...

0 0 35
6.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 26
7.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 36
8.

แจ้งให้คณะกรรมการจัดการความรู้นำองค์ความรู้ไปใช้และรายงานผล


25 มี.ค. 2559

...

0 0 72
9.

การตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และการรับรองข้อมูลความถูกต้องของหลักสูตร


3 มี.ค. 2559

...

0 0 32
10.

การติดตามโครงการประจำปี งบประมาณ 2559


17 ก.พ. 2559

...

0 0 22
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 243
2.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 83
3.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 101
4.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 73
5.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 96
6.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 688
7.

Download BUSIT Template PowerPoint สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ

 

7 ส.ค. 2558

...

0 0 191
8.
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน 
 
 

8 ส.ค. 2558

...

0 0 175
9.

แบบฟอร์ม มคอ.

 

15 มิ.ย. 2558

...

0 0 526
10. ฟอร์มรายการการดำเนินหลักสูตร 2557  

28 พ.ค. 2558

...

0 0 246
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0