ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

22-9-63

...

0 0 7
2.

ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

22-9-63

...

0 0 21
3.

ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563 

 

17-9-63

...

0 0 570
4.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2563 

 

1-9-63

...

0 0 329
5.

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 

 

26-8-63

...

0 0 26
6.

สำรวจความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง (Business Model Lab)

 

26-8-63

...

0 0 7
7.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในการพัฒนาประเทศ

 

24-8-63

...

0 0 5
8.

ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลและดำเนินการตามประกาศการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

 

24-8-63

...

0 0 8
9.

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

 

21-8-63

...

0 0 20
10.

ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับส่งเอกสารสารการเบิกจ่ายด้านงานคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563

 

13-8-63

...

0 0 7
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ระบบบริการข้อมูลสถิติชีพประเทศไทยผ่าน Web


22-9-63

...

0 0 1
2.

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเสอนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ตอบโจทย์วาระการพัฒนาของโลก


22-9-63

...

0 0 0
3.

ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าบำรุงการศึกษาฯ (ฉบับที่ 6)


15-9-63

...

0 0 3
4.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย


24-8-63

...

0 0 0
5.

แจ้งวันหยุดราชการประจำปีเดือนกันยายน 2563


18-8-63

...

0 0 9
6.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธฺ" รุ่น 1


17-8-63

...

0 0 3
7.

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล"


13-8-63

...

0 0 5
8.

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม


13-8-63

...

0 0 1
9.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563


...

...

0 0 4
10.

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในราชอาณาจักรโมร็อกโก


13-8-63

...

0 0 5
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 6
2.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 8
3.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 12
4.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 16
5.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 7
6.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 2
7.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 2
8.

คำสั่งงานประกันคุณภาพ

 

...

...

0 0 1
9.

ประกันคุณภาพ 

 

...

...

0 0 41
10.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีการศึกษา  

 

.......

...

0 0 18
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0