ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 

19 เม.ย. 2561

...

0 0 6
2.

รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์

 

18 เม.ย. 61

...

0 0 10
3.

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

...

...

0 0 10
4.

ประกาศ เรื่อง ยื่นคำร้องขอสอบนอกตารางในการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

9 เม.ย. 61

...

0 0 10
5.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องระบบกลไก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

5 เม.ย. 61

...

0 0 14
6.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

 

5 เม.ย. 61

...

0 0 54
7.

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

 

3 เม.ย. 61

...

0 0 11
8.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้ง 2

 

22 มี.ค. 61

...

0 0 9
9.

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

 

22 มี.ค. 61

...

0 0 9
10.

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" รุ่นที่ 6

 

3 มี.ค. 61

...

0 0 14
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1. จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

....

...

0 0 12
2.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 


....

...

0 0 27
3.

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


...

...

0 0 23
4.

แบบฟอร์มขยายระยะเวลางานวิจัย(แผ่นดิน/รายได้) ปี 2560 


16 ส.ค. 60

...

0 0 50
5.

เอกสารคำเสนอของานวิจัยปี 62 ผลประโยชน์(ปรับปรุง) 


8 ส.ค. 60

...

0 0 102
6.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560


11 เม.ย. 60

...

0 0 4
7.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 56
8.

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 15
9.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 57
10.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561


25 ก.ค. 2559

...

0 0 6
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แบบติดตามความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

...

...

0 0 54
2.

แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการและครุภัณฑ์ งบประมาณปี62

 

30 ส.ค. 60

...

0 0 78
3.

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ 

 

7 ส.ค. 60

...

0 0 40
4.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง 

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 355
5.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 696
6.

กรอกรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บท

 

28 เม.ย. 60

...

0 0 26
7.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 148
8.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 117
9.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 258
10.

Download BUSIT Template PowerPoint สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ

 

7 ส.ค. 2558

...

0 0 247
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0