ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560

 

26 เม.ย 60

...

0 0 0
2.

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

26 เม.ย 60

...

0 0 0
3.

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

 

26 เม.ย 60

...

0 0 4
4.

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา"

 

26 เม.ย 60

...

0 0 0
5.

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวรสารบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

24 เม.ย. 60

...

0 0 2
6.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประะชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

24 เม.ย 60

...

0 0 2
7.

ขอความร่วมมือเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal

 

24 เม.ย 60

...

0 0 1
8.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2560

 

24 เม.ย. 60

...

0 0 1
9.

ฝึกงานแจ้งนักศึกษาที่เตรียมตัวออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2559

 

21 เม.ย. 60

...

0 0 19
10.

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

 

18 เม.ย. 60

...

0 0 5
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ตารางปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559


26 เม.ย. 60

...

0 0 0
2.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 25
3.

รายงานแผนการดำเนินงารโครงการ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 7
4.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 29
5.

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


16 ธ.ค. 2559

...

0 0 47
6.

แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ


20 เม.ย. 2559

...

0 0 38
7.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 27
8.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 38
9.

แจ้งให้คณะกรรมการจัดการความรู้นำองค์ความรู้ไปใช้และรายงานผล


25 มี.ค. 2559

...

0 0 74
10.

การตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และการรับรองข้อมูลความถูกต้องของหลักสูตร


3 มี.ค. 2559

...

0 0 37
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 

11 เม.ย. 60

...

0 0 26
2.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 296
3.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 87
4.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 108
5.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 78
6.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 193
7.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 781
8.

Download BUSIT Template PowerPoint สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ

 

7 ส.ค. 2558

...

0 0 200
9.
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน 
 
 

8 ส.ค. 2558

...

0 0 187
10.

แบบฟอร์ม มคอ.

 

15 มิ.ย. 2558

...

0 0 565
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0