ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหาร

 

22 มิ.ย. 60

...

0 0 2
2.

ตารางปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาภาคฤดูร้อน /2559

 

...

...

0 0 11
3.

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการและวิจัย (ด้านงานวิจัย)

 

08 มิ.ย. 60

...

0 0 19
4.

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

 

7 มิ.ย. 60

...

0 0 7
5.

รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ "Endeavour Scholarships and Fellowships"

 

7 มิ.ย. 60

...

0 0 19
6.

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลา

 

1 มิ.ย. 60

...

0 0 21
7.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ฤดูร้อน/2559

 

26 พ.ค. 2560

...

0 0 111
8.

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"

 

2 พ.ค. 60

...

0 0 20
9.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานพัฒนาการสอนในโครงการ2016 SPU-Teaching and Learning Forum:Experience of Learning

 

2 พ.ค. 60

...

0 0 12
10.

ขอความอนุเคระาห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2560

 

2 พ.ค. 60

...

0 0 7
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ตารางปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559


26 เม.ย. 60

...

0 0 33
2.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 34
3.

รายงานแผนการดำเนินงารโครงการ งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 10
4.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 36
5.

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


16 ธ.ค. 2559

...

0 0 63
6.

แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ


20 เม.ย. 2559

...

0 0 41
7.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 28
8.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 42
9.

แจ้งให้คณะกรรมการจัดการความรู้นำองค์ความรู้ไปใช้และรายงานผล


25 มี.ค. 2559

...

0 0 76
10.

การตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และการรับรองข้อมูลความถูกต้องของหลักสูตร


3 มี.ค. 2559

...

0 0 42
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 66
2.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 150
3.

กรอกรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บท

 

28 เม.ย. 60

...

0 0 6
4.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 

11 เม.ย. 60

...

0 0 33
5.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 92
6.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 111
7.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 80
8.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 894
9.

Download BUSIT Template PowerPoint สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจฯ

 

7 ส.ค. 2558

...

0 0 209
10.
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารการสอน 
 
 

8 ส.ค. 2558

...

0 0 203
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0