ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

...

...

0 0 29
2.

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์

 

....

...

0 0 10
3.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

 

...

...

0 0 2
4.

ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

....

...

0 0 6
5.

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

 

....

...

0 0 3
6.

ขอความร่วมมือจำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันระลึกทหารผ่านศึก

 

...

...

0 0 4
7.

ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือพ่อหลวงกับพุทธศาสนาฯ

 

...

...

0 0 2
8.

เปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 10

 

.....

...

0 0 2
9.

เชิญชวนบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

....

...

0 0 3
10.

รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant-Asea-Uninet 2561

 

....

...

0 0 12
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 


....

...

0 0 0
2.

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


...

...

0 0 15
3.

แบบฟอร์มขยายระยะเวลางานวิจัย(แผ่นดิน/รายได้) ปี 2560 


16 ส.ค. 60

...

0 0 42
4.

เอกสารคำเสนอของานวิจัยปี 62 ผลประโยชน์(ปรับปรุง) 


8 ส.ค. 60

...

0 0 93
5.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 51
6.

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 9
7.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 53
8. แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

20 เม.ย. 2559

...

0 0 6
9.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 36
10.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 74
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แบบติดตามความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

...

...

0 0 27
2.

แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการและครุภัณฑ์ งบประมาณปี62

 

30 ส.ค. 60

...

0 0 70
3.

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ 

 

7 ส.ค. 60

...

0 0 31
4.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง 

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 138
5.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 431
6.

กรอกรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บท

 

28 เม.ย. 60

...

0 0 22
7.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 

11 เม.ย. 60

...

0 0 48
8.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 152
9.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 134
10.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 110
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0