ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา

 

...

...

0 0 55
2.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวรสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

27 ก.ย. 60

...

0 0 22
3.

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

5 ก.ย. 60

...

0 0 34
4.

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง 

 

15 ส.ค. 60

...

0 0 18
5.

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 

15 ส.ค. 60

...

0 0 196
6.

ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ

 

15 ส.ค.60

...

0 0 27
7.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 120
8.

ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 15
9.

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Data Mining Using RapidMiner Studio7"

 

8 ส.ค. 60

...

0 0 29
10.

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายวิชาการและวิจัย (ด้านงานวิจัย)

 

08 มิ.ย. 60

...

0 0 33
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


...

...

0 0 9
2.

แบบฟอร์มขยายระยะเวลางานวิจัย(แผ่นดิน/รายได้) ปี 2560 


16 ส.ค. 60

...

0 0 32
3.

ตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 


8 ส.ค. 60

...

0 0 31
4.

เอกสารคำเสนอของานวิจัยปี 62 ผลประโยชน์(ปรับปรุง) 


8 ส.ค. 60

...

0 0 89
5.

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)


16 มี.ค. 60

...

0 0 48
6.

รายงานแผนการดำเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


20 ก.พ. 60

...

0 0 8
7.

ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


16 ม.ค. 60

...

0 0 50
8. แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

20 เม.ย. 2559

...

0 0 6
9.

คู่มือแบบข้อตกลงการประเมินผล


20 เม.ย. 2559

...

0 0 36
10.

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


29 มี.ค. 2559

...

0 0 62
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการและครุภัณฑ์ งบประมาณปี62

 

30 ส.ค. 60

...

0 0 42
2.

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ 

 

7 ส.ค. 60

...

0 0 19
3.

ดาวน์โหลดเอกสารคลัง

 

12 ต.ค. 2559

...

0 0 381
4.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

...

0 0 194
5.

กรอกรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนแม่บท

 

28 เม.ย. 60

...

0 0 15
6.

กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี 2560

 

11 เม.ย. 60

...

0 0 41
7.

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561

 

25 ก.ค. 2559

...

0 0 136
8.

แบบฟอร์มประวัติการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 125
9.

แบบฟอร์มการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

22 ม.ค. 2559

...

0 0 100
10.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (งานบริหารงานบุคคล)

...

0 0 1241
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0